Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

personen bijgehouden lijsten moeten steeds ter inzage liggen voor alle, krachtens deze wet benoemde, inspecteurs en voor eiken door het districtsbestuur daartoe geautoriseerden beambte; de afschriften in het bezit der districtsbesturen en de inlichtingen, welke het eene bestuur aan het andere verschaft, moeten ten allen tijde toegankelijk zijn voor iederen krachtens deze wet benoemden inspecteur.

4. Deze sectie is mede van toepassing op elke inrichting, waar werk wordt uitgegeven, op den houder van dergelijke inrichtingen, op den tusschenpersoon door dezen in verband met dit soort werk aangesteld, geheel alsof deze inrichting een werkplaats ware.

5. In geval van overtreding dezer sectie door den leider van een fabriek, werkplaats of inrichting of van een tusschenpersoon, is die leider of tusschenpersoon strafbaar met een boete van ten hoogste 40 shilling; in geval van een tweede of volgende overtreding met hoogstens 5 pond sterling.

108. Wanneer het districtsbestuur, binnen welks gebied zich een werkplaats bevindt, waar ten behoeve van of in verband met het werk eener fabriek of werkplaats gearbeid wordt, den leider ervan of den door dezen te werk gestelden tusschenpersoon schriftelijk meedeelt, dat de plaats gevaarlijk en schadelijk voor de gezondheid der aldaar vertoevende personen is, zijn leider der onderneming of tusschenpersoon, wanneer zij na verloop van een maand, te rekenen vanaf den datum van de ontvangst der kennisgeving, nog voortgegaan zijn met op die plaats werk te laten verrichten en deze ook naar het oordeel van het hierover te raadplegen Hof als schadelijk en gevaarlijk te beschouwen is, strafbaar met een boete van ten hoogste 10 pond sterling.

2. Deze sectie is evenzeer van toepassing op de

Sluiten