Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of andere redelijke voorzorgsmaatregelen getroffen zijn.

3. In spoedeischende gevallen kunnen de bevoegdheden, door deze sectie aan het districtsbestuur verleend, uitgeoefend worden door twee of meer leden van dat bestuur op advies van den medischen ambtenaar van den Openbaren Gezondheidsdienst.

4. Indien eenig leider of tusschenpersoon, wien een verbod, bedoeld in deze sectie, is medegedeeld, de bepalingen van dat verbod overtreedt, is hij strafbaar met een boete niet hooger dan 10 pond sterling.

5. Onder de in deze sectie bedoelde besmettelijke ziekten zijn te verstaan de zoodanigen, waarvan krachtens de wet op de besmettelijke ziekten aangifte moet worden gedaan, en tot in deze sectie bedoelde werkzaamheden zijn te rekenen het vervaardigen, reinigen, wasschen, veranderen, garneeren, afmaken en herstellen van kleedingstukken en daarbij behoorende werkzaamheden, alsmede alle door een bijzonder besluit van den Minister aan te wijzen soorten van arbeid.

111. De toepassing dezer wet op huisindustriëele fabrieken en werkplaatsen zal onderworpen zijn aan de volgende bepalingen:

1. De bepalingen, betrekkelijk de arbeidstijden voor vrouwen, jeugdige personen en kinderen zijn niet toepasselijk op een dergelijke fabriek of werkplaats, en in de plaats daarvan moeten de volgende bepalingen aldaar in acht genomen worden :

a. een jeugdig persoon of kind mag in een fabriek of werkplaats niet arbeiden dan gedurende den arbeidstijd hieronder aan te geven ; en

b. de arbeid voor jeugdige personen begint alle dagen, met uitzondering van den Zaterdag, om 6 uur des voormiddags, en eindigt 9 uur's namiddags; Zaterdags aanvang om 6 uur 's morgens om te eindigen 4 uur 's namiddags ; en

Sluiten