Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevers of tusschenpersonen, door welke zij te werk gesteld worden.

Genoemde sectie wordt gewijzigd, zoodat zij als volgt, luidt:

i. De werkgever of tusschenpersoon moet, ten einde iederen arbeider, die per stuk betaald wordt, in de gelegenheid te stellen, het geheele bedrag van het loon te berekenen, dat hem betaald moet worden in verband met zijn arbeid, doen bekend maken de bijzonderheden over de loonschalen van toepassing voor het te verrichten werk en evenzoo de bijzonderheden van het werk dat gedaan meet worden, als volgt:

a. De bijzonderheden omtrent de loonschalen, van toepassing op het door iederen arbeider te verrichten werk, worden schriftelijk gegeven op het oogenblik, wanneer hem het werk uitgegeven wordt, of in geval het betreft personen werkzaam in een fabriek of werkplaats, in de kamer aangeplakt, waar zij werkzaam zijn door middel van een biljet, dat geen andere aanwijzingen mag bevatten dan bijzonderheden omtrent de loonschalen der personen in die kamer werkzaam en op zoodanige wijze aangebracht, dat het gemakkelijk leesbaar is voor allen, die er bij betrokken zijn.

b. Dergelijke bijzonderheden mogen niet door teekens worden gegeven.

2. Indien de werkgever of tusschenpersoon in gebreke blijft de voorschriften dezer sectie na te komen, is hij strafbaar voor elke overtreding met een boete van niet meer dan 10 pond en in geval van een tweede of volgende overtreding met niet minder dan i pond sterling.

3. Iemand, als arbeider werkzaam bij het maken van sloten, grendels en sleutels, die na de bovengenoemde bijzonderheden, hetzij direct, hetzij door een zijner mede-arbeiders ontvangen te hebben, den inhoud ervan onthult met het doel op deze wijze een fabrieksgeheim

Sluiten