is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetgeving betreffende de huisindustrie in het buitenland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De loonraden zullen gelijkelijk uit werkgevers en arbeiders bestaan, gekozen of benoemd ; dit laatste, wanneer de arbeiders te geïsoleerd zijn om zelf hunne vertegenwoordigers te kunnen kiezen. Bovendien zullen in eiken raad 3 gesalarieerde beambten zitting hebben; voor het geval dat ean industrie, waarvoor een loonraad benoemd wordt, veel arbeidsters heeft, moet minstens een dezer gesalarieerde beambten een vrouw zijn.

Het eigenlijke werk der loonraden verrichten de district-komités, eveneens gelijkelijk uit werkgevers en arbeiders en eenige beambten bestaande. Zij zijn het die de minimum-loonen, zoowel stuk- als uurloonen bepalen, welke na bekendmaking door den loonraad van kracht worden, daardoor dat geen regeering of gemeente opdrachten ma^ verstrekken aan een firma, die deze minimum-loonen niet erkent. Firma's, die met deze minimum-loonen rekening houden, worden op een witte lijst geplaatst; alleen aan de leden dezer witte lijst mogen regeering en gemeentebesturen werk opdragen, (van het publiek hoopt men, dat het dit vrijwillig ook zal doen.)

Aan door de loonraden vastgestelde loonschalen kan daarenboven op verzoek van een loonraad door den Board of Trade wettelijke sanctie en daarmede verplichting tot doorvoering verleend worden. In dat geval zal door een inspectie-dienst voor het toezicht op de uitvoering gezorgd moeten worden. Het wetsontwerp stelt daartoe voor speciale inspecteurs te benoemen, die den loonraden en district-komités terzijde moeten staan. Voorzien is intusschen ook de mogelijkheid, dat het toezicht op de doorvoering der minimum-loonen aan de inspecteurs van den arbeid kan worden opgedragen.

Eenige dagen na de indiening van dit ontwerp, bereikte het Huis van Afgevaardigden nog een ontwerp, ingediend door leden der conservatieve, der liberale en der arbeiderspartij, dat in zijn eisch naar onmiddellijke