Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELGIE.

Voor het congres van Genève 1906 van de Internationale Vereeniging voor wettelijke bescherming der arbeiders schreef de heer Ch. G'nart (rechter bij de rechtbank voor eersten aanleg te Namen) een : Note sur le travail a domieile en Belgique J) (Publication du Comité Beige pour le progrès de la lêgislation du travail n° VI.)

De heer Génait schrijft daarin het volgende 2):

„Wetgeving :

De wet van 13 December 1889 beheerscht den arbeid, verricht in werkhuizen, manufacturen en fabrieken, maai uitgezonderd zijn de werken, verricht in gestichten, waar alleen de leden der familie gebruikt worden, onder 't gezag 't zij van den vader of de moeder, 't zij van den voogd, mits die gestichten niet als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk gerangschikt zijn of dat de arbeid er niet geschiedt met behulp van stoomketels of werktuigelijke beweegkracht. (Uit art. 1). Daaruit volgt, dat waar arbeid, verricht uitsluitend door leden van het gezin, niet door deze wet beheerscht wordt, de aanwezigheid van é:-n vreemde werkkracht naast de gezinsleden in theorie een dergelijke werkplaats aan de bepalingen der wet onderworpen doet zijn ; men moet zeggen in theorie, want in de practijk heeft men zich tot nu toe ter nauwernood beziggehouden met de controle en de naleving der wet in deze werkplaatsen. Waar al de voorschriften dezer wet zeer in 't algemeen genomen

') Als noot staat vermeld:

Cetle note est 1'expessioti de 1'opitiion d'tin nombre important de membres de la section Beige. (Observation du Bureau du Comité Beige.)

a) De door den heer Génart aangehaalde wetsartikelen zijn overgenomen uit de Nederlandsche text der Arbeidswetten.

Sluiten