Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nageleefd worden, zou men kunnen zeggen, dat zulks geschiedt onbewust van het bestaan van die voorschriften en ondanks de afwezigheid van eenige boetebepaling hoe ook, niettemin de wet bestaat; laat ons de voorschriften nagaan, voor zoover die voor ons van belang kunnen zijn.

Voor kinderen beneden 12 jaar.

Verbod kinderen beneden 12 jaar tot den arbeid te bezigen.

Voor jongens tot den lójarigen leeftijd, voor meisjes en vrouwen tot den 2ijarigen leeftijd.

a) Regeling door den Koning te bepalen van den duur van den dagelij kschen arbeid, alsook van den duur en de voorwaarde van den rusttijd. Met een maximum van 12 uren, verdeeld door rustpoozen, waarvan de geheele duur niet minder dan anderhalf uur zal bedragen (artikel 4).

b. mogelijkheid (door den Koning vast te stellen) zekeren arbeid te verbieden of voorwaardelijk toe te laten die hunne krachten te boven gaat of welke gevaarlijk voor hen zou kunnen zijn, of welke als ongezond erkend is. (art. 3).

c. verbod van nachtarbeid na negen uur 's avonds of vóór vijf uur 's morgens. (Art. 6)

d. verplichting van een rustdag.

e. verplichting van een „boekje" ter vaststelling van identiteit, leeftijd, etc.

Voor meerderjarige vrouwen.

\ erbod vrouwen tot den arbeid te bezigen binnen de 4' weken, volgende op hare bevalling.

Uit het oogpunt der gezondheid en der veiligheid onderscheidt de Belgische wetgeving twee categoriën van gevaarlijke of hinderlijke gestichten. Geen der huisindustriëele bedrijven van eeniggewicht vallen onder deze.

Sluiten