Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HONGARIJH.

De Hongaarsche arbeidswetgeving heeft in zijn arbeidswet van 1884 § 183 sub b (Wet, Artikel XYII) de bepalingen van deze wet verklaard niet toepasselijk te zijn op de huisindustrie.

Emerich Ferenczi zegt in zijn rapport: Die Hausindustrie in Ungarn und die Budapester Heimarbeit1) p. 78 \ .v. ,,de wettelijke regeling der huisindustrie is er niet; — het begrip huisindustrie zelf is in de wet niet omschreven en daarover bestaan tegenstrijdige ministeriëele verordeningen, terwijl wat nog op huisindustriëele bedrijven van toepassing is, niet doorgevoerd wordt, omdat de arbeidsinspectie beperkt is tot de fabrieksindustrie (ondernemingen met meer dan 20 werklieden of met mechanische beweegkracht)."

In een slotwoord wordt een en ander medegedeeld over een aanhangig ontwerp voor een Hongaarsche arbeidswet.

Speciaal wordt de aandacht gevestigd op liet bij paragraaf 332 in het ontwerp bepaalde :

„als de werklieden, die hun arbeid niet in hun eigen „werkplaats of in hun eigen woning verrichten, te „hunnen dienste naast zich andere personen aanstellen „met het oog op hun bedrijlsarbeid, zijn eerstgenoemden „ten opzichte van de door hen aangestelde personen, „zonder dat tegenbewijs is toegelaten, te achten als „gevolmachtigden van den werkgever."

„De werknemer, die in eigen werkplaats of in eigen „woning zijn bedrijfsarbeid verricht, is,wanneer hij overeenkomstig de bepalingen van de arbeidswet ook in over-

») Schriften der Ungarischen Yereinigung fiir gesetzlichen Arbeiterschutz. Heft 3. 1908.

Sluiten