Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„wegende mate zelfstandig bedrijfsarbeid verricht, ten ^opzichte van den werkgever als zelfstandig ondernemer „te achten en als zoodanig tegenover de zonder toestemming van den werkgever te werk gestelde werklieden als werkgever te achten."

In verband met deze bepaling wordt eveneens de aandacht gevestigd op de bepaling van § 452 uit het hoofdstuk over de bescherming der gezondheid en der veiligheid (§ § 443—474) luidend :

„Met het oog op de bepalingen van dit hoofdstuk „is als werkgever te achten :

„1. de eigenaar of pachter van een fabriek of werk„plaats (Betriebsanlage) of de in naam van den eigenaar „of pachter optredende vertegenwoordiger. <

„2. voor zoover de werklieden in hun eigen woning „werken, de ondernemer, voor wiens rekening het werk „verricht wordt."

Sluiten