is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetgeving betreffende de huisindustrie in het buitenland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen van de werkzaamheden in Beperking voor niet deze section vermeld, mag verfamilieleden. richt worden in eenige kamer of woning in gebruik om in te huizen of te slapen, of welke communiceert met een kamer of kamers voor dat doel in gebruik en welke geen aparte en speciale ingang van buiten heeft, behalve door hen, die uitsluitend behooren tot de leden der erin wonende familie.

Niet minder dan 200 voet luchtLuchtruimte enz. ruimte mag toegestaan worden voor ieder der daarin werkzame personen en alle werkvertrekken moeten voorzien zijn van voldoende gelegenheid tot verlichting, verwarming en ventilatie, zooals de hoofd-fabrieksinspecteur bevoegd is voor te schrijven.

Het is de plicht van plaatselijke Besmettelijke ziekten, gezondheidscommissies, ambtenaren van de gezondheidsdienst en geneesheeren binnen 24 uur rapport te maken aan den fabrieksinspecteurin hunne respectievelijke district en van elk geval, zonder uitzondering, van een besmettelijke of infectieziekte, dat in hunne qualiteit ter hunner kennis komt. De hoofd-fabrieksinspecteur of een op behoorlijke wijze aangestelde adjunct-fabrieksinspecteur heeft de bevoegdheid in beslag te nemen en onder zijn berusting te nemen alle artikelen, die bevonden worden in strijd met de wet gemaakt of ten deele gemaakt, afgewerkt, gereinigd of hersteld te zijn in voor de gezondheid schadelijke en onhygiënische ruimten, waar besmettelijke of infectieziekten heerschen, en is bevoegd over te gaan tot desinfectie, verbeurdverklaring of vernietiging ervan, voorzoover naar de meening van den ambtenaar van de plaatselijke gezondheidscommissie, de openbare gezondheid of veiligheid dat vordert. Inspectie van goederen in Telkens wanneer aan den