Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooger dan is hij bevoegd een aparte en speciale trap, daarheen leidend, voor te schrijven.

Iedere zoodanige kamer moet goed Ventilatie, enz. en voldoende verlicht, verwarmd en geventileerd zijn door gewone, of indien noodzakelijk, door mechanische middelen.

Hij is verder bevoegd behoorlijke privaten, Privaten, voor iedere sexe afzonderlijk, te eischen.

[Hier volgt in de wet een zeer gedetailleerde regeling van de inrichting der privaten en het aantal daarvan, in evenredigheid met het aantal bij den ondernemer werkzame personen. Deze bepalingen zijn klaarblijkelijk meer direct van toepassing op de eveneens aan de voorschriften van deze section onderworpen fabrieken en groote ateliers en worden daarom, als van minder belang, door ons niet vertaald.] Alle privaten moeten op geregelde tijden gedesinfecteerd worden en de commissaris van arbeid en de industrieele statistiek, fabrieksinspecteur of adjunct-fabrieksinspecteur is bevoegd te eischen, dat overgegaan wordt tot alle andere noodzakelijke veranderingen of tot reiniging, schilderen of witten, indien zij dat noodzakelijk achten, alvorens de vergunning af te geven.

Sect. 1636—74. E). Ieder physiek persoon, Register, firma of corporatie, die of in eigen parsoon of door middel van hun agenten of bestuurders een contract sluiten, voor het vervaardigen, veranderen, herstellen of afwerken van een der artikelen, in section 1 (section 1636—71) van deze wet vermeld, of grondstoffen uitgeven, waarvan die artikelen of eenig deel ervan vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt moeten worden, moet een register houden, duidelijk in het Engelsch geschreven, van de namen en adressen van hen, aan wie zulke artikelen of grondstoften

6) Section 1636—74. Annuaire VI 1902 p. 713.

Sluiten