Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIVISION IV.

20. 4). 1. Iedere leider van een faRegister van den briek, voor wien, direct of indirect,

fabrieksleider. buiten zulk een fabriek eenige persoon geheel of gedeeltelijk klaar maakt of vervaardigt eenig artikel, voor den handel of voor verkoop bestemd, moet op de voorgeschreven wijze een register houden van :

a. de aard en hoeveelheid van zulk werk ; en

b. den naam en het adres van den persoon, door wien het wordt uitgevoerd ; en

c. de prijzen, in ieder geval, voor zulk werk betaald.

Boete: 2 pond sterling voor eiken dag gedurende

welken, zonder geldige reden, zulk een register niet bijgehouden is.

2. Van zulk een register moet inzage gegeven worden aan de inspecteurs, die alleen het recht hebben het te inspecteeren en te onderzoeken en daartoe op alle redelijke uren bevoegd zijn.

3. Iedere zoodanige leider moet, telkens wanneer dat verlangd wordt, genoemd register of een getrouw afschrift daarvan den Hoofdinspecteur toezenden.

Boete : 10 shilling.

4. De hoofdinspecteur moet Publicatie in de Gazette in de Gazette 5) de bijzonder-

bij veroordeeling. heden in eenig zoodanig re¬

gister vervat, met inbegrip van den naam en het adres van zulk een leider, publiceeren, volgens de aanwijzingen van den Minister.

5. Geen zoodanige bijzonderheden mogen op deze wijze worden gepubliceerd, behalve die betrekking hebbend op eenige overtreding van deze wet, waarvoor zulk een leider is veroordeeld.

4) 20. Annuaire XI 1907 p. 506—509.

, 5) Gazette beteekent ,,The South Australian Government Gazette" Part I Division 116 (Annuaire XI 1907 p. 496 497)

Sluiten