Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van, met betrekking, waartoe een Raad is benoemd, moet :

a. maken en bijhouden een getrouw register, in zulk een vorm en zulke bijzonderheden bevattend, als kan worden voorgeschreven, van de namen, den arbeid en de ioonen van de personen bij hem werkzaam, en den leeftijd van ieder en persoon beneden 21 jaar;

b. zulk een register ter inspectie overleggen, telkens wanneer zulks door een inspecteur gevraagd wordt en jaarlijks en op den voorgeschreven tijd een getrouw afschrift hiervan den Hoofdinspecteur toezenden ;

c. aanplakken en aangeplakt houden in leesbare letters op een zichtbare plaats en zoo, dat zij gemakkelijk door de arbeiders te lezen is, een kennisgeving behelzend :

x. de naam en het adres van den inspecteur van het district;

11. de vrije dagen en de arbeidsuren der arbeiders; iii. getrouwe afschriften of uittreksels van zulke deelen dezer wet en de erbij behoorende reglementen als zal worden voorgeschreven ;

iv. een afschrift van het besluit van den Raad voor dien tijd van kracht;

d. aanplakken en aangeplakt houden in leesbare letters op zulk een plaats, als een inspecteur bevoegd is aan te wijzen of goed te keuren :

I. den naam van zulk een werkgever ; of

II. als de werkgever een maatschappij is de ingeschreven naam van zulk een maatschappij; of

iii. als de werkgever een firma is, den naam der firma; e. aanplakken en aangeplakt houden in leesbare letters op zulk een plaats als een inspecteur bevoegd is aan te wijzen of goed te keuren, een uitvoerig register van alle boeten door zulk een werkgever van zijn arbeiders geheven ;

Sluiten