Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkgever, betrokken bij zulk een bewerking, bedrijf, beroep, bezigheid of ambacht, groep of onderdeel daarvan, den Hoofdinspecteur een rapport moet toezenden, inhoudend :

a. de volle naam en adres en het beroep van den werkgever ; en

b. bijzonderheden omtrent de namen, den arbeid en de loonen der personen, bij hem daarin werkzaam.

2. Ieder werkgever moet naar behooren het rapport vermeld in subparagraaf 11 van subsection 1 opzenden.

Boete: 10 pond sterling.

3. De Hoofdinspecteur moet een overzicht van zulke rapporten samenstellen ter voorlichting van den Minister.

4. De Minister is bevoegd personen voor te dragen om benoemd te worden in zulk een Raad als vertegenwoordigers, der werkgevers en der arbeiders.

5. De Minister moet in de Gazette een kennisgeving publiceeren met de namen, adressen en beroepen der voorgedragen personen.

85. 1. De Gouverneur benoemt de aldus voorgedragen personen, tenzij bezwaar tegen hen gemaakt is, overeenkomstig subsection 2.

2. Als naar het oordeel van den Minister, gelet op de rapporten vervat in het laatste verslag van den Hoofd inspecteur of het overzicht bedoeld in subsection 3 van section 84:

a. niet minder dan 1/5 der werkgevers schriftelijk bezwaar hebben gemaakt tegen de personen, voorgedragen als de vertegenwoordigers der werkgevers ; of

b. niet minder dan 1/5 der volwassen arbeiders schriftelijk bezwaar hebben gemaakt tegen de personen voorgedragen als de vertegenwoordigers der arbeiders ; moeten de vertegenwoordigers der werkgevers of arbeiders, waartegen bezwaar gemaakt is, op de voorgeschreven wijze gekozen worden.

3. Bezwaren tegen voordrachten kunnen gemaakt

Sluiten