Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vast en geen tijdloonen (wages prices or rates) ;

b. steït de Raad, op verzoek van een werkgever, tijdloonen vast voor zijn arbeiders aan de machines ;

c. stelt de Raad, met betrekking tot werk verricht tot het vervaardigen of klaarmaken van meubelen, voor zoover doenlijk, zoowel stukloonen als tijdloonen vast;

d. waar de Raad zoowel stukloonen als tijdloonen voor eenig werk vaststelt, moeten de stukloonen gegrond zijn op de tijdloonen; maar geen loonbepaling mag in twijfel getrokken of aangevochten worden, wegens het niet voldoen aan deze subsection.

95. Bij het maken van bepaVaststelling der loonen. lingen omtrent loonen, is iedere Raad gebonden aan de

volgende regels :

I. De Raad moet op zulke getuigenissen, als hij voldoende acht, als een feit vaststellen, de gemiddelde loonen (hetzij stukloonen of tijdloonen) door goed bekend staande werkgevers aan arbeiders van gemiddelde bekwaamheid betaald.

II. De vastgestelde minimum-loonen mogen de aldus verkregen gemiddelde loonen niet te boven gaan.

in. De Raad moet in aanmerking nemen :

a. den aard, de soort en de categorie van het werk ;

b. de wijze, waarop het werk verricht moet worden :

c. den leeftijd en de sekse der arbeiders en bovendien, met betrekking tot leerlingen en improvers, hun erva ring van de bewerking, het bedrijf, beroep, de bezigheid of het ambacht; en

d. al het andere, dat nog voorgeschreven zal worden.

96. De Raad moet aan het Hof van Appel voor

nijverheidszaken (Court of Industrial Appeals) er rapport van maken, telkens wanneer de gemiddelde loonen, verkregen krachtens section 95 subsection 1, naar zijn meening, niet voldoende zijn om een redelijke grens voor zijn loonbepaling te vormen.

Sluiten