Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. bevoegd te bepalen, datstukloonen, hierop gegrond, door den werkgever mogen worden vastgesteld en betaald.

2. Iedere zoodanige werkgever moet zulke stukloonen gronden op de verdiensten van een gemiddelden arbeider:

a. arbeidend aan werk overeenkomende met dat, waarvoor de tijdloonen vastgesteld zijn ; en

b. betaald wordend overeenkomstig de tijdloonen, door zulk een Raad vastgesteld.

3. Zulk een werkgever moet op verlangen van den Hoofdinspecteur dezen een opgaaf toezenden van zulke stukloonen.

4. Geen werkgever die op deze wijze stukloonen heeft vastgesteld, mag, direct of indirect, of onder eenig voorwendsel of list aan een arbeider lagere loonen betalen of aanbieden, of trachten te betalen.

5. De bewijslast, dat aan deze section is voldaan, zal altijd op den verweerder rusten.

Boete: voor de eerste overtreding 2 pond sterling en voor iedere volgende overtreding 10 pond sterling.

Dl VISION VII.

[103 en 104 geven bepalingen aangaande een vergunning voor oude, langzame en gebrekkige arbeiders om tegen een lager loon te werken, dan hetwelk door den Raad is vastgesteld.]

DIVISION VIII.

105. 1. De loonbepaling van een Raad Publicatie der moet:

loonbepalingen. a. onderteekend worden door den Voorzitter en door dezen aan den Minister worden toegezonden ;

b. onverwijld door den Minister in de Gazette worden gepubliceerd.

c. in werking treden op een datum door den Raad

Sluiten