Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEST-AUSTRALIA.

Wet op de Fabrieken. (Factories Act, 1904.)

Deze wet zegt in de definitie van fabriek (Part I section 2) o. a. :

„Factory" beteekent :

„1. Ieder gebouw, lokaal of plaats,waar zes of meer „personen, hem die aan het hoofd staat meegerekend, „direct of indirect, in eenig beroep werkzaam zijn of „waren voor den handel of den verkoop klaarmaken, „bewerken of vervaardigen, en iedere wasscherij ;

,,2. Ieder gebouw, lokaal of plaats, waar een of „meerderepersonen van hetchineesche „of een ander aziatisch ras aldus werkzaam „is of zijn.

„Het begrip „Factory" omvat echter niet: „ieder gebouw, lokaal of plaats, waarin een persoon, „die niet tot het chineesche of een ander aziatisch ras „behoort, werkzaam is in huisindustrie, „d.w.z. in ruimten, die als woningen, of in aangrenzende „gebouwen, die voor de huishouding gebruikt worden, „waarin noch stoom vermogen noch andere mechanische „kracht voor het daar verricht wordende productieproces „aargewend wordt en waar uitsluitend en „hoogstens 6 leden van dezelfde aldaar „w o 11 e 11 d e familie vv e rk z a a m z ij n. (sub f.)" ') Uit deze definitie volgt, dat alle voorschriften dezer wet betreffende de fabrieken ook voor de sweating-ateliers gelden. Wij hebben ons bij de vertaling beperkt tot die

') 2. Bulletin III 1904 p. 174, Annuaire VIII 1904 p. 303.

Sluiten