Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oog op de huisindustrie geschreven schenen te zijn. Het instituut der Loonraden is in New-Zealand onbekend. Wel is, krachtens section 98 van de Industrial conciliation and arbitration act, 19083) htt hof van arl itra^e bevoegd minimum loonen vast te stellen.

30. 4) 1. Om datgene, wat algemeen als : „misstanden in de huisindustrie" (sweating evil) wordt aangeduid op doeltreffende wijze te onderdrukken, zijn de volgende bepalingen op alle gevallen van toepassing, waarin de fabrieksleider (occupier) 5) werk van welken aard ook met geweven grondstoffen of grondstoffen, bestaande uit afval van wol (shoddy) uitgeeft en buiten de fabriek laat verrichten :

a. De fabrieksleider moet voortdurend een Register, register bijhouden of laten bijhouden, dat met de grootste nauwkeurigheid aangeeft:

I. de volle naam en het adres van iedere aldus werkzame persoon en de aanduiding van de plaats, waar deze het werk verricht;

II. de hoeveelheid en aard van het door iedere zoodanige persoon verrichte werk ;

in. de aard en hoogte van de hem daarvoor betaalde vergoeding.

b. Indien het werk buiten een geregistreerde Etiket, fabriek wordt verricht, moet de fabrieksleider, door wie het werk is uitgegeven, er voor zorgen,

3) 98. Bulletin VII 7908 p. 365.

4) 3° 33- Bulletin VIII 1909 p. 35-38.

■') Als definitie van ,,oceupier" geeft deze wet (section 2): „Occupier" beteekent ieder persoon, die gebouwen, lokalen of ruimten bezit, die als fabriek gebruikt worden of zullen worden, benevens iedere agent, bedrijfsleider, meesterknecht of ieder ander persoon, aan wie feitelijk of volgens de algemeene meening de opperleiding en het toezicht eener fabriek toevertrouwd is.

Bij fabrieken die in het bezit van een al of niet rechtspersoonlijkheid bezittende corporatie zijn, omvat de uitdruk, king „occupier" ook den de leiding hebbende directeur(working manager) (Bulletin VIII 1909 p. 26.)

Sluiten