Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Ter zake van bovenGelijkstelling van Winkeliers staande section wordt enz. met fabrieksleiders voor verondersteld, dat iedere de bepalingen dezer section. koopman, en-gros-handelaar, winkelier, agent of tusschenpersoon, die geweven grondstoffen of grondstoffen bestaande uit afval van wol uitgeeft, opdat daaruit kleedingstukken of andere voorwerpen voor den verkoop vervaardigd worden, dusdoende handelt als fabrieksleider, en de bepalingen, verplichtingen en boeten van subsection i van deze section worden op hem van toepassing.

31. Onverminderd de Verbod voor fabrieksarbeiders bepalingen van de vowerk mee naar huis te nemen, rige section zijn de volgende bepalingen' op

iedere fabriek van toepassing :

a. Wanneer een in een fabriek werkzaam persoon werk voor de fabriek van welken aard ook buiten de fabriek verricht, maakt de fabrieksleider zich schuldig aan een overtreding der wet en vervalt hij in een geldboete van ten hoogste io pond sterling.

b. Hij, die in een fabriek werkzaam is en buiten een fabriek zulk werk verricht, maakt zich eveneens aan een overtreding der wet schuldig en vervalt in een geldboete van ten hoogste 5 pond sterling.

Geen bepaling van deze section is Uitzondering, toepasselijk op werk, dat op grond van haar bijzonderen aard niet in de gebouwen zelf verricht kan worden.

32. Om te verhinderen, dat personen Algemeen zonder behoorlijke geldelijke vergoeminimum-loon. ding in fabrieken werkzaam zijn, zijn de volgende bepalingen van toepassing: a. Iedere persoon, die in eenige functie welke ook, in een fabriek werkzaam is, heeft recht op betaling

Sluiten