Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Secretaris (Under-Secretary), den Hoofd-inspecteur. of de ambtenaren onder den Hoofdinspecteur. De Onder-Secretaris, Hoofdinspecteur en ambtenaren moeten geheimhouden en de geheimhouding l.e vore eren van de namen en adressen, aldus ingeschreven en mogen geen zoodanigen naam of adres aan iemand wien dan ook meedeelen, behalve ten behoeve van de uitvoering der voorschriften dezer wet. Ieder persoon moet, alvorens op te treden als Onder-Secretaris, Hoofdinspecteur of als ambtenaar onder den Hoofdinspecteur, voor den rechter zulk een eed van geheimhouding als voorgeschreven, afleggen en onderteekenen Hij, die met opzet in strijd handelt met deze subsection, of met zulk een eed, is bij bewezen schuld strafbaar met geldboete van ten hoogste 100 pond sterling.

5. In deze section omvat de uitdrukking „boxenof ondcrkleeding" tevens laarzen en schoenen.

PART IV. DIVISION III.

28 *) was nage-

Slaapruimten in werkplaatsen enz. noeg gelijkluidend

met section 35 van

de Factories Act, 1907 van South-Australia -). De Factories and Shops Act, 1907 bepaalt echter :

5. ) In de plaats van section 28 van de Factories and Shops Act, 1905 wordt de volgende section gesteld, 11.I.:

28. 1. In eenige fabriek of werkplaats mag geen kamer of ruimte, die geregeld of van tijd tot tijd betreden of gebruikt wordt voor een of ander ambacht, geheim pro édé (mystery), bedrijf of bewerking, betrekking hebbend op of behoorend bij liet klaarmaken of vervaardigen van goederen of artikelen voor den handel

1) 28. Bulletin li. II 1907 P- 5°. Bulletin VI 1907 P- >63, Annuaire IX 1905 p. 321.

3) 5. AnnuaireXI 1907 p. 606, 607, Bulletin \ III ujogp. 131.

Sluiten