Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goederen van welken aard of soort ook aan te nemen in plaats van geld of als betaling of gedeeltelijke betaling voor eenig werk of verdiend loon; en het ontvangen of aannemen van goederen wordt niet geacht betaling of gedeeltelijke betaling te zijn voor eenig dergelijk werk of voor eenit^ dergelijk loon.

33. *) (Factories and Shops Act, 1905 N° 2) 1. Het is een handeling strij dig met de wet voor iemand, die aan het hoofd staat van een fabriek, werkplaats of winkel, met uitzondering van de winkels vermeld in Bijlage IV van de Factories and Shops Act, 1905, evenals voor diens vrouw of kind, direct of indirect, uit eenige overweging,volwassen arbeiders als kostgangers (boarders or lodgers) te nemen of te houden, of eenig aandeel of belang te hebben bij het houden van een kosthuis, waarin zijn arbeiders in de kost of gehuisvest zijn. Evenwel is de Hoofdinspecteur, als hem zulks goed dunkt, bevoegd

aan iemand, die aan het hoofd staat van een fabriek,

*

werkplaats of winkel, aan diens vrouw of kind toe te staan geld te ontvangen voor kost of inwoning van een arbeider, onder zulke voorwaarden als de Hoofdinspecteur bevoegd is voor te schrijven.

2. Behoudens zooals in deze section voorgeschreven, mag geen arbeider aan iemand, die aan het hoofd staat van een fabriek, werkplaats of winkel, of aan diens vrouw of kind eenig bedrag aan geld, hoe dan ook, voor kost of inwoning betalen of daarvoor crediteeren.

114.-) Wan eereenig werkgever een persoon te werk stelt, die eenig werk voor hem verricht, waarvoor een Bijzondere Raad de minimum-loonen heeft vastgesteld, dan is zulk een werkgever verplicht te betalen en ten volle in geld te betalen, zonder eenige vermindering, welke

') 33. Bulletin li. II 1907 p. 71, Bulletin VI 1907 p. 188, Annuaire IX 1905 p. 377.

2) 114. Bulletin E. II 1907 p. 71, Bulletin VI 1907 p. 189, Annuaire IX 1905 p. 350.

Sluiten