Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„doorbloedverwantschapof huwelijk, „en daar ook wonen, (subf)"1)

Uit deze definitie volgt, dat alle voorschriften dezer wet betreffende de fabrieken ook voor de sweating-ateliers gelden. Wij hebben ons bij de vertaling beperkt tot die bepalingen, welke speciaal met het oog op de eigenlijke huisindustrie geschreven schenen te zijn. Ook de regeling van het instituut der Loonraden namen wij op.

PART IV.

25 2) (gewijzigd door section 6 van de Factories and Shops Act Amendment Act of 1908). 1. Om beter de algemeen als sweating-system bekende misstand te onderdrukken zijn de volgende voorschriften van toepassing, telkens wanneer de leider eener fabriek (occupier)s) werk van welken aard ook, dat door iemand verricht moet worden elders dan in de fabriek, uitbesteedt of uitgeeft (Iets or gives out).

2. De leider der fabriek moet voortdurend Register, een register houden of laten houden, dat nauwkeurig aangeeft :

a. de volle naam en het adres van iedere zoodanige persoon en de ligging der plaats, waar hij het werk verricht ;

b. de hoeveelheid en aard van het door iedere zoodanige persoon verrichte werk ;

1) 4. Bulletin Y'III 1909 p. 235, Annuaire IV 1900 p. 650.

i) 25—25B. Bulletin VIII 1909 p. 241.

3) Als definitie van ,,occupier" geeft deze wet: (Part I, section 4) :

,,Occupier" beteekent iedere physieke persoon, maatschappij, associatie (al of niet rechtspersoonlijkheid bezittende), of corporatie, die iemand in, of in verband met een fabriek of een winkel in den zin dezer wet, te werk stelt. De uitdrukking omvat mede de agenten, bedrijfsleiders, meesterknechts en andere personen, die feitelijk of klaarblijkelijk deel hebben aan de algemeene leiding of het toezicht van de fabriek of den winkel. (Bulletin VIII 1909 p. 236, Annuaire IV 1900 p. 651.)

Sluiten