Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. de aard en hoogte van de hem daarvoor betaalde vergoeding.

3. Wanneer hij, aan wie Verbod van onder-uitbesteding, het werk volgens bovenstaand voorschrift uitbesteed of uitgegeven wordt:

a. direct of indirect het werk of een deel ervan als stukwerk of anders onder-uitbesteedt; of

b. het werk of een deel ervan anders dan in zijn eigen lokalen en in eigen persoon verricht, of door zijn eigen arbeiders, aan wie hij zelf daarvoor loon betaalt, laat verrichten,

dan maakt hij zich schuldig aan overtreding der wet en vervalt in een geldboete van ten hoogste 10 pond sterling.

Evenwel is het verbod van letter b van Uitzondering, deze subsection niet van toepassing op die gevallen, waarin de inspecteur leden van dezelfde familie schriftelijk verlof heeft gegeven gezamenlijk arbeid tehuis te verrichten.

4. Veroorlooft of duldt de leider der fabriek, die het werk uitbesteedt of uitgeeft, deswetende, zulk een overtreding, dan vervalt hij in een geldboete van ten hoogste 50 pond sterling.

5. Ter zake van deze section en zonder de Definities, definities der begrippen : fabriek en fabrieksleider in section 4 van deze wet of de toepassing van deze section op de aldus gedefinieerde fabrieken en fabrieksleiders te beperken,

a. omvat de uitdrukking: fabriek alle gebouwen, lokalen, woningen of plaatsen, van waaruit grondstoffen van welken aard ook, tot het klaarmaken of vervaardigen, voor den handel of den verkoop, buiten de betreffende gebouwen, lokalen, woningen of plaatsen worden uitbesteed of uitgegeven ;

b. geldt iedere koopman, en-gros-handelaar, winkelier

Sluiten