Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

agent of tusschenpersoon, die grondstoffen, van welken aard ook, tot het klaarmaken of vervaardigen voor den handel of den verkoop, buiten een fabriek uitbesteedt of uitgeeft, als leider van een fabriek.

c. geldt ieder persoon, aan wie zulke grondstoffen uitbesteed of uitgegeven worden als door den fabrieksleider buiten de fabriek ten dienste der fabriek te werk gesteld.

6. Bij vervolgingen tegen den leider eener fabriek, op grond van deze seetion, wordt verondersteld, dat alles, wat bekend is aan zijn beambten of agenten, ook aan hem zelf bekend geweest is.

7. Alle voorschriften van deze wet betreffende de registreering van fabrieken is van toepassing op fabrieken in den zin van deze seetion.

25 B. (ingevoegd door

Inschrijving van huisarbeiders, seetion 6 van de Fac-

tories and Shops Act

Amendment Act of 1908) 1. Ieder aan wie werk uit een fabriek wordt uitbesteed of uitgegeven moet persoonlijk of per schriftelijke kennisgeving bij den inspecteur zijn volle naam en adres, benevens telkens iedere adresverandering laten inschrijven.

2 Iedere aldus ingeschreven persoon moet alle vragen, die hem betreffende den fabrieksleider, die het werk uitbesteedt of uitgeeft, en betreffende den door den fabrieksleider betaalden prijs of loon, naar waarheid

beantwoorden.

5. Hij, die zich schuldig maakt aan een overtreding van deze seetion vervalt in een geldboete van ten hoogste 10 shilling.

26 1 ') Ieder m

Bepalingen betreffende de registers, dit Part van deze

wet voorgesehre-

,) 26. I. Bulletin VIII 1909 p. 242, Annuaire IV 1900 p. 654.

Sluiten