Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven register moet op juiste wijze gehouden worden, bewaard worden, aan den inspecteur op zijn verlangen getoond worden en door den fabrieksleider aan den inspecteur toegezonden worden, telkens wanneer deze dat verlangt. De fabrieksleider moet den inspecteur op den voorgeschreven termijn en in den voorgeschreven vorm een afschrift of uittreksel uit al deze registers toezenden.

2. x) (gewijzigd door seetion 7 van de Factories and Shops Act Amendment Act of 1908) Iedere fabrieksleider die deze registers niet houdt, of deze of de overeenkomstige afschriften of uittreksels niet nauwgezet den inspecteur toezendt, vervalt in een geldboete van ten hoogste 20 pond sterling; bovendien moet iedere fabrieksleider, die niet binnen 7 dagen na den voorgeschreven termijn den inspecteur het afschrift of het uittreksel toegezonden heeft, den Hoofdinspecteur voor iedere volgenden dag, na deze 7 dagen, totdat het afschrift of uittreksel is toegezonden, 10 shilling betalen. Deze bedragen zijn op dezelfde wijze te innen, als andere op grond van deze wet te innen geldboeten en kosten.

3. -) Iedere inspecteur of andere ambtenaar, die den inhoud van deze registers bekend maakt, gebruik maakt Van zijn kennis van den inhoud ervan, of inlichtingen, die hij bij het vervullen van zijn ambtelijke plichten gekregen heeft, bekend maakt of gebruikt, behalve tegenover den Minister, of voor doeleinden op grond van deze wet en de uitvoeringsbesluiten, of voor de ten uitvoerlegging der wettelijke voorschriften of voor statistische doeleinden voor een departement van openbare dienst, vervalt in een geldboete van ten hoogste 50 pond sterling of wordt gestraft met hechtenis en dwangarbeid van ten hoogste 6 maanden.

>) 26. 2. Bulletin VIII 1909 p. 242.

2) 26.3. Bulletin VIII 1909 p. 242, Annuaire IV 1909 p. 654.

Sluiten