Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kiezen in een aantal als hem toekomt in zulk een Bij zonderen Raad.

Na ontvangst van de namen der aldus gekozen personen moet de Minister, in een kennisgeving gepubliceerd in de Gazette, zulke personen als vertegenwoordigend de werkgeversen vertegenwoordigend de arbeiders benoemen tot leden van zulk een Bij zonderen Raad.

Evenwel, indien de werkgevers of de arbeiders nalaten zulk een verkiezing te houden binnen den tijd in de voorgaande paragraaf aangegeven, dan moet de Minister, in een kennisgeving gepubliceerd in de Gazette, personen benoemen als vertegenwoordigers der werkgevers en arbeiders, die nalaten zulk een verkiezing te houden.

6. Niettegenstaande eenige bepaling dezer wet worden de leden van eenigen Bij zonderen Raad om te bepalen en vast te stellen welke minimum-loonen aan iemand betaald mogen worden voor het geheel of gedeeltelijk klaarmaken of vervaardigen van eenige bijzondere artikelen van meubileering niet gekozen, maar is de Gouverneur bevoegd, van tijd tot tijd, zulk een Bij zonderen Raad te benoemen.

[7 bepaalt in hoofdzaak hetzelfde als section 82.2 van de Factories Act, 1907 van South-Australiax).]

8. In geval een vacature door eenige oorzaak, welke ook, in eenigen Bijzonderen Raad ontstaat, moet deze vervuld worden door een verkiezing als bovengenoemd, te houden door de werkgevers of arbeiders, onder wier vertegenwoordigers zulk een vacature ontstond, en de Minister moet, in een kennisgeving gepubliceerd in de Gazette, de aldus gekozen persoon benoemen, of bij gebreke van zulk een verkiezing binnen een maand nadat de vacature was ontstaan, moet de Minister, in een kennisgeving als bovengenoemd, uit eigen beweging iemand benoemen als vertegen») Zie blz. 118.

Sluiten