Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtigd, of door een loonbepaling van een Bijzonderen Raad, samengesteld voor zulk een bedrijf of beroep en met rechtsmacht in zulk een streek.

. 49• Ieder bedrijf, beroep of in-

Uitbreiding der wet tot dustrie, van welken aard ook andere bedrijven en be- al of niet uitgeoefend in of in r0epen- verband met een fabriek of

winkel waarvan de werkgevers of arbeiders in eenig district op grond van de voorsc riften dezer wet in den voorgeschreven vorm een verzoek, waarin de wensch te kennen gegeven wordt dat de voorschriften van deze wet op hen van toepassing zullen zijn, tot den Minister richten om een Bijzonderen Raad in te stellen voor de regeling van zulk een bedrijf, beroep of industrie, kan onder die voorschriften gebracht worden.

Indien de Minister ervan verzekerd is, dat zulk een verzoek bona fide de wensch is van de meerderheid der werkgevers of arbeiders, betrokken bij zulk een bedrijf, beroep of industrie, moet hij, in een kennisgeving gepubliceerd in de Gazette, verklaren dat de voorschriften van deze wet van toepassing zijn op zulk een bedrijf, beroep of industrie, en moet hij de personen, betrokken bij zulk een bedrijf, beroep of industrie uitnoodigen een Bijzonderen Raad te kiezen binnen een maand na de dagteekening van zulk een kennisgeving m de Gazette en moet hij alle bevoegdheden uitoefenen aan hem opgedragen met betrekking tot de benoeming

van Bijzondere Raden, zooals voorgeschreven in deze wet.

50. Geen werkgever mag Redenen waarom door werk- eenig arbeider uit zijn gever of arbeider geen ont- dienstbetrekking ontslag gegeven of genomen kan slaan en geen arbeider worden. mag de arbeid in dienst

van een werkgever be-

Sluiten