Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de toepassing van deze wet op het bedrijf onnoodig wordt, kan hij een voorloopige verordening vaststellen, dat de wet zal ophouden op dat bedrijf van toepassing te zijn.

4. De Board of Trade kan aan het Parlement ter bekrachtiging voorleggen iedere voorloopige verordening door hem ter uitvoering van deze section vastgesteld, maar geen zoodanige verordening zal van kracht zijn, tenzij en totdat deze door het Parlement bekrachtigd is.

5. Indien, terwijl een ontwerp van wet tot bekrachtiging van een dergelijke verordening aanhangig is in een van beide Huizen van het Parlement, een verzoekschrift tegen eenige daarin vervatte verordening wordt ingediend, kan het wetsontwerp, voorzoover het op die verordening betrekking heeft, verwezen worden naar een speciale commissie (select committee) of, indien beide Huizen het wenschelijk achten aldus te gelasten, naar een commissie samengesteld uit beide Huizen, en het zal den verzoeker veroorloofd zijn voor de commissie te verschijnen en zijn bezwaren in te brengen op dezelfde wijze als bij gewone ontwerpen (Private Bill)

6. Elke wet bekrachtigend een voorloopige, ter uitvoering van deze section vastgestelde, verordening kan ingetrokken of gewijzigd worden bij een volgende voorloopige verordening, vastgesteld door den Board of Trade en bekrachtigd door het Parlement.

2. 1. De Board of Trade zal, indien Instelling van zulks uitvoerbaar is, een of meer bebedrijfsraden drijfsraden instellen, samengesteld in voor bedrijven overeenstemming met de uitvoeringswaarop de wet besluiten krachtens deze wet vastgesteld van toepassing voor ieder bedrijf, waarop deze wet is. van toepassing is, of voor eenigen tak

van arbeid (branchof work) in dat bedrijf.

Waar een bedrijfsraad is ingesteld overeenkomstig deze wet voor eenig bedrijf of tak van arbeid in een

Sluiten