Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeene minimum-stukloonen (general minimum piecerates) — en die loonen (hetzij tijd- of stukloonen) kunnen vastgesteld worden als van toepassing op het bedrijf in zijn geheel of als van toepassing op eenig bijzonder gedeelte van het werk van het bedrijf of op eenige bijzondere groep van arbeiders in het bedrijf, of op eenig bijzonder gebied (special area).

Indien een bedrijfsraad meedeelt aan den Board of Trade, dat het ondoenlijk is in eenig geval een minimum-tijdloon vast te stellen in overeenstemming met deze section kan de Board of Trade, voorzoover het dit geval betreft, den bedrijfsraad van zijn verplichting ontheffen.

2. Alvorens eenig minimum-tijdloon of algemeen minimum-stukloon vast te stellen, zal de be liijfsraad het loon, dat hij voorstelt vast te stellen bekend maken en alle bezwaren tegen dat loon, die binnen drie maanden bij hem worden ingebracht, in overweging nemen.

3. De bedrijfsraad moet ieder minimum-tijdloon of algemeen minimum-stukloon, door hem vastgesteld,

bekend maken

4. Een bedrijfsraad is bevoegd, indien hem zulks gepast voorkomt, te vernietigen of te wijzigen ieder minimum-tijdloon of algemeen minimum-stukloon, overeenkomstig deze wet vastgesteld en zal opnieuw overwegen eenig dergelijk minimum-loon, indien de Board of Trade hem gelast zulks te doen, hetzij een verzoek daartoe is ingekomen of niet:

Evenwel moeten de bepalingen van dezen section met betrekking tot bekendmaking toegepast worden, waar voorgesteld wordt te vernietigen of te wijzigen het overeenkomstig de vorige bepalingen vastgesteld minimumloon, op dezelfde wijze als deze toe te passen zijn, waar voorgesteld wordt een minimum-loon vast te stellen.

Sluiten