Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Een bedrijfsraad moet op verzoek van een werkgever een bijzonder minimum-stukloon vaststellen, 0111 van toepassing te zijn met betrekking tot personen, door hem te werk gesteld, in gevallen, waar een minimum-tijdloon, maar geen algemeen minimum-stukloon van toepassing is en kan, als hem (bedrijfsraad) zulks goeddunkt, ieder aldus bepaald loon vernietigen of wijzigen, hetzij op verzoek van den werkgever, of na kennisgeving aan den werkgever; deze kennisgeving moet niet korter dan één maand voor de vernietiging of wijziging van eenig zoodanig loon gegeven worden.

5. 1. Totdat een minimum-tijdloon of Verordening bin- een algemeen minimum-stukloon door dende kracht aan een bedrijfsraad vastgesteld, binminimum-loonen dend is gesteld bij verordening van gevend. den Board of Trade overeenkomstig

deze section, zal de werking van de loonbepaling beperkt zijn, zooals in deze wet is voorzien.

2. Na verloop van 6 maanden, te rekenen vanaf den dag waarop een bedrijfsraad eenig minimumtijdloon of algemeen minimum-stukloon door hem vastgesteld heeft bekend gemaakt, zal de Board of Trade een verordening vaststellen (in deze wet aangeduid als bindende verordening), waardoor in alle gevallen, waar het toepasselijk is, dat minimum-loon bindend gesteld wordt voor alle werkgevende personen en alle te werk gestelde personen, tenzij hij van meening is, dat de omstandigheden van dien aard zijn, dat het praematuur of om andere redenen niet gewenscht is een bindende verordening vast te stellen; en in dat geval zal hij een verordening vaststellen om de bindende werking van het loon uit te stellen (in deze wet aangeduid als verordening van uitstel).

3. Wanneer een verordening van uitstel vastgesteld is met betrekking tot eenig loon, is de bedrijfsraad bevoegd

il

Sluiten