Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te allen tijde na verloop van zes maanden, te rekenen vanaf den datum dier verordening, den Board of Trade de vaststelling van een bindende verordening met betrekking tot dat loon te vragen; en op een dergelijk verzoek moet de Board of Trade een bindende verordening vaststellen met betrekking tot dit loon, tenzij hij van meening is, dat een nieuwe verordening van uitstel wenschelijk is; en in dit geval zal hij zulk een nieuwe verordening vaststellen, en de bepalingen van deze section, welke van toepassing zijn op de eerste verordening van uitstel zullen van toepassing zijn op iedere dusdanige nieuwe verordening.

Een verordening van uitstel met betrekking tot eenig loon zal van kracht zijn, totdat een bindende verordening door den Board of Trade overeenkomstig deze section vastgesteld is.

4. De Board of Trade is bevoegd, indien hem zulks goeddunkt, een verordening vast te stellen om algemeen van toepassing te verklaren (minimum-) loonen (rates). welke ook, vastgesteld door eenigen bedrijfsraad, reeds ingesteld of op het punt van ingesteld te worden voor eenig bedrijf, waarop deze wet van toepassing is en zoolang die verordening van kracht is, zal elk minimum-tijdloon en elk algemeen minimum-stukloon na verloop van 6 maanden, te rekenen vanaf den dag, waarop de bedrijfsraad het vaststellen van het loon bekend gemaakt heeft, bindend zijn op dezelfde wijze alsof de Board of Trade een verordening vastgesteld had, het loon, overeenkomstig deze section bindend stellend, tenzij in eenig bijzonder geval de Board of Trade ten verzoeke van eenig belanghebbend persoon, het tegendeel bepale.

De Board of Trade kan iedere dusdanige algemeene verordening ten allen tijde intrekken, na drie maanden te voren aan den bedrijfsraad kennis te hebben gegeven van zijn voornemen tot herroeping.

Sluiten