Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. 1. Waar eenig minimum-loon, Strafbepaling door een bedrijfsraad vastgesteld,

wegens het tindend gesteld is bij verordening

niet-betalen van van den Board of Trade overeenloonen in overeen- komstig deze wet, moet een werkstemming met de gever in de gevallen, waarin het minimum-loonen, minimum-loon van toepassing is, die bindend ge- aan den te werk gestelden persoon steld zijn. een loon betalen, niet lager dan

het minimum-loon, zonder rechtvan aftrek, hoe ook, en wanneer hij in gebreke is zulks te doen, is hij na bij summier bewijs schuldig bevonden te zijn (on summary conviction) strafbaar voor elke overtreding met geldboete van ten hoogste 20 pond sterling en met geldboete van ten hoogste 5 pond sterling voor eiken dag, waarop de overtreding wordt voortgezet, na daaraan schuldig bevonden te zijn.

2. Wanneer een werkgever overeenkomstig deze section is schuldig bevonden te overtreden het verbod: ,,geen loon te betalen beneden het minimum-loon aan eenigen door hem te werk gestelden persoon'', kan het Hof bij schuldigbevinding den werkgever veroordeelen boven de geldboete een zoodanige som te betalen, als het Hof meent, dat aan den te werk gestelden persoon verschuldigd is ter zake van loon, het loon berekend naar den maatstaf van het minimum-loon ; maar de bevoegdheid de betaling van het loon te gelasten overeenkomstig deze bepaling zal niet opheffen eenig recht van de te werk gestelde persoon om door andere rechtsmiddelen het loon te verkrijgen.

3. Indien een bedrijfsraad overtuigd is, dat eenig persoon, te werk gesteld of wenscliend te werk gesteld te worden op naar tijdruimte berekend loon in eenigen tak van een bedrijf, waarvoor een minimum-tijdloon vastgesteld door den bedrijfsraad van toepassing is, lijdende is aan eenig gebrek of phvsiek letsel, hetwelk

Sluiten