Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem niet in staat stelt dat minimum-tijdloon te verdienen en van meening is, dat in dat geval niet voldoende kan worden voorzien door den werknemer op stukloon te doen werken, is de bedrijfsraad bevoegd indien hem zulks goeddunkt, den werknemer onder zulke voorwaarden, indien deze gesteld worden, zooals de bedrijfsraad zal voorschrijven, een verlofbrief uit te reiken, opheffende de bepalingen van deze wet, welke het minimum-tijdloon bindend stellen, bij het te werk stellen \ an dezen werknemer; en zoolang dit verlof van kracht is, zal een werkgever niet strafbaar zijn, indien hij loon aan dezen werknemer betaalt volgens een maatstaf lager dan het minimum-tijdloon, zoolang als aan de door den bedrijfsraad voorgeschreven voorwaarden bij het uitreiken van het verlof, voldaan is.

4. Bij eenige vervolging van een werkgever overeenkomstig deze section, zal de bewijslast op den werkgever drukken door overlegging van behoorlijke loonstaten of andere loonopgaven of op andere wijze, dat hij niet heeft betaald of heeft toegestaan te betalen een loon, lager dan het minimum-loon.

5. Iedere overeenkomst tot het betalen van loon, strijdig met deze bepaling, zal nietig zijn.

7. 1. Wanneer eenig minimumBeperkte werking van loon vastgesteld is door een beminimum-loonen, drijfsraad, maar niet te dien tijde die niet bindend bindend gesteld is bij verordening zijn gesteld. van den Board of Trade, ter uit¬

voering van deze wet vastgesteld, zal het minimum-loon, tenzij de Board of Trade het tegendeel bepaalt in eenig geval, waarin hij den bedrijfsraad gelast heeft het loon opnieuw te overwegen, een beperkte werking hebben, als volgt:

a. In alle gevallen, waarop het minimum-loon van toepassing is, moet een werkgever bij gebreke van eenige schriftelijke overeenkomst tot het tegendeel, aan den

Sluiten