Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ieder afschrift aantoonend gewaarmerkt te zij n door den secretaris van den bedrijfsraad of eenig daartoe aangewezen beambte van den bedrijfsraad, als een echt afschrift van eenige aanteekening in het register, zal zonder verdere formaliteiten als bewijsmiddel worden toegelaten.

8. Een werkgever zal, in geVoorziening in geva! vallen waarin personen te werk van personen werkend gesteld zijn op stukwerk en een op stukwerk, waar een minimum-tijdloon, maar geen minimum-tijdloon, algemeen minimum-stukloon is maar geen algemeen vastgesteld, geacht worden loonen minimum-stukloon is te betalen, lager dan het minivastgesteld. mum-loon :

a. in gevallen, waar een bijzonder minimum-stukloon overeenkomstig de bepalingen dezer wet is vastgesteld voor personen, door den werkgever te werk gesteld, indien de maatstaf der betaalde loonen lager is dan dat bijzonder minimum-stukloon, en b. in gevallen, waar een bijzonder minimum-stukloon niet in dier voege is vastgesteld, tenzij hij aantoone, dat de maatstaf van de betaalde stukloonen, gegeven de omstandigheden van het geval, voor een normalen werknemer ten minste hetzelfde bedrag in geld zou opleveren als het minimum-tijdloon.

9. Ieder winkelhouder, verkooper of Voorkomen van handelaar, die bij wijze van beontduiking. drijf (by way of trade) een schikking treft, direct of indirect, met eenigen werknemer, ter uitvoering waarvan de werknemer eenig werk verricht, waarvoor een minimum-loon overkomstig deze wet is vastgesteld, zal geacht worden ter zake dezer wet werkgever te zijn van den werknemer en de door den werknemer te verkrijgen netto vergoeding met betrekking tot het werk, na aftrek van zijn noodzakelijke uitgaven in verband met het werk, zal geacht worden te zijn loon.

Sluiten