Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. 1. Ieder werknemer of Behandeling door den ieder door een werknemer bedrijfsraad van klach- gemachtigd persoon is beten aangaande overtre- voegd bij den bedrijfsraad ding der minimum- een klacht in te dienen, dat loonen. loon aan den werknemer door

eenigen werkgever betaald in een geval, waar een minimum-loon door den bedrijfsraad vastgesteld van toepassing is, lager is dan het minimum-loon; en de bedrijfsraad moet de zaak overwegen en is bevoegd, indien hem zulks goeddunkt, gerechtelijke maatregelen overeenkomstig deze wet in het belang van den werknemer te nemen.

2. Alvorens eenige gerechtelijke maatregelen te nemen overeenkomstig deze wet in het belang van den werknemer, is een bedrijfsraad bevoegd en bij de eerste maal, waarop gerechtelijke maatregelen door den bedrijfsraad tegen een werkgever overwogen worden, is hij verplicht alle redelijke pogingen te doen om de zaak ter kennis van den werkgever te brengen, teneinde de zaak te regelen zonder over te gaan tot gerechtelijke maatregelen.

SAMENSTELLING, WERKWIJZE, ENZ VAN BED RIJ FS RADEN.

11. 1. De Board of Trade is gerechSamenstelling en tigd uitvoeringsbesluiten vast te werkwijze van stellen met betrekking tot de samenbedrijfsraden. stelling van bedrijfsraden, die samengesteld zullen worden uit leden, vertegenwoordigend werkgevers, en leden, vertegenwoordigend werknemers, — in deze wet aangeduid als vertegenwoordigende leden (representative members) — in gelijke verhouding en uit aangestelde leden (appointed members). Alle dergelijke uitvoeringsbesluiten kunnen vastgesteld worden als van toepassing zijnde in het

Sluiten