Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. 1. Een bedrijfsraad is bevoegd

Instelling van district-bedrijfscommissies (district district-bedrijfs- trade committees) in te stellen, becommissies. staande gedeeltelijk uit leden van

den bedrijfsraad en gedeeltelijk uit personen geen lid zijnde van den bedrijfsraad, maar vertegenwoordigend werkgevers of werknemers, werkzaam in liet bedrijf, en samengesteld in overeenstemming met de uitvoeringsbesluiten te dezer zake door den Board of Trade vastgesteld en werkend voor een zoodanig gebied als de bedrijfsraad zal vaststellen.

2. In de uitvoeringsbesluiten moet erin voorzien worden dat in elke distriet-bedrijfscommissie ten minste één aangesteld lid zitting zal hebben als lid en moet voorzien worden in liet gelijkelijk vertegenwoordigd zijn van plaatselijke werkgevers en plaatselijke werknemers in de commissie, en in het vertegenwoordigd zijn daarin van huisindustrie-arbeiders, in geval bij een bedrijf in aanmerkelijke mate huisindustriearbeiders betrokken zijn in dat district, en ook in de aanstelling van een permanente subcommissie (standing sub-committee) voor het behandelen van verzoeken om bijzondere minimum-stukloonen en van klachten, ingediend bij den bedrijfsraad overeenkomstig deze wet, en in het verwijzen van eventueele verzoekschriften of klachten naar die subcommissie.

3. Een bedrijfsraad is bevoegd naar een districtbedrijfscommissie te verwijzen, teneinde van haar verslag en advies te ontvangen, iedere zaak, die het hem gepast voorkomt te verwijzen en is evenzoo bevoegd, indien hem zulks goeddunkt, aan een districtbedrijfscommissie elk van zijn bevoegdheden en verplichtingen overeenkomstig deze wet over te dragen, behalve zijn bevoegdheid en verplichting om een minimum-tijdloon of algemeen minimurti-stukloon vast te stellen.

Sluiten