Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Wanneer een district-bedrijfscommissie voor eenig gebied is ingesteld, zal het de plicht der commissie zijn, den bedrijfsraad minimum-tijdloonen aan te bevelen en, voorzoover haar dit goeddunkt, algemeene minimumstukloonen, die toegepast zouden kunnen worden op het bedrijf in haar gebied en geen zoodanig minimum-loon, vastgesteld overeenkomstig deze wet en geen wijziging of vernietiging van een dergelijk loon zal van kracht zijn binnen dat gebied, tenzij hetzij het loon of de wijziging of de vernietiging er van, al naar het geval zich zal voordoen, aanbevolen is door de district-bedrijfscommissie of de mogehjkheid geboden is aan de commissie dienaangaande verslag uit te brengen aan den bedrijfsraad en de bedrijfsraad een verslag, eventueel uitgebracht door de commissie, overwogen heeft.

13. 1. De Board of Trade is

Aangestelde leden bevoegd een zoodanig aantal pervan bedrijfsraden. sonen (hieronder ook vrouwen begrepen) aan te stellen als hem goeddunkt, dat er aangestelde leden van bedrijfsraden zijn.

2. Van de aangestelde leden van bedrijfsraden zullen in iederen bedrijfsraad of iedere district-bedrijfscommissie diegenen zitting hebben, die als zoodanig door den Board of Trade zullen worden aangewezen en in 't geval van een bedrijfsraad voor een bedrijf, waarin vrouwen in aanzienlijk aantal werkzaam zijn, moet ten minste een van de aangestelde leden een vrouw zijn :

Evenwel moet in acht genomen worden, dat het aantal der aangestelde leden, terzelfder tijd zitting hebbend in denzelfden bedrijfsraad of dezelfde district-bedrijfscommissie minder zij, dan de helft van het totaal aantal leden, vertegenwoordigend werkgevers, en leden, vertegenwoordigend werknemers.

Sluiten