Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANSTELLING VAN BEAMBTEN EN ANDERE BEPALINGEN VOOR DE HANDHAVING DER WET. 14. 1. De Board of Trade is bevoegd Aanstelling van zoodanige beambten aan te stellen, beambten. als hij noodig acht voor het doen van

onderzoek naar klachten en anderszins ter verzekering van de behoorlijke naleving dezer wet en alle daartoe aangestelde beambten zullen werkzaam zijn overeenkomstig de aanwijzingen van den Board of Trade of, indien de Board of Trade alzoo besluite, overeenkomstig de aanwijzingen van eenigen bedrijfsraad.

2. De Board of Trade is eveneens bevoegd in plaats van of naast het aanstellen van beambten overeenkomstig de bepalingen van deze section, indien hem zulks goeddunkt, een schikking te treffen met eenig ander regeeringsdepartement, teneinde bijstand te erlangen bij de ten uitvoerlegging dezer wet, hetzij in het algemeen of in bijzondere gevallen, van beambten van dat departement, wier ambt hen in aanraking brengt met eenig bedrijf, waarop deze wet van toepassing is.

15. 1. Ieder beambte door den Board Bevoegdheden of Trade overeenkomstig deze wet der beambten, aangesteld en ieder beambte van eenig regeeringsdepartement zal, gedurende den tijd dat hij bijstand verleent bij de ten uitvoerlegging dezer wet, de bevoegdheid hebben om ter uitoefening van zijn ambt:

a. te vorderen het oveileggen van loonstaten of andere loonopgaven door een werkgever en van staten van betalingen gedaan aan thuiswerkers (outworkers) door personen, die werk uitgeven en deze na te gaan en te onderzoeken en een afschrift te nemen van ieder voor hem van belang zijnd gedeelte (material part) ervan.

Sluiten