Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(imprisonment) van ten hoogste 3 maanden, met of zonder dwangarbeid.

16. Ieder beambte, door den Beambten moeten hun Board of Trade aangesteld bewijs van aanstelling overeenkomstig deze wet en des verlangd vertoonen. ieder beambte van eenig

regeeringsdepartement, voor den tijd dat hij bijstand verleent bij de ten uitvoerlegging dezer wet moet door den Board of het Departèment voorzien worden van een bewijs van aanstelling en moet wanneer handelend overeenkomstig of uitoefenend eenige bevoegdheid hem bij deze wet verleend, desverlangd, genoemd bewijs overleggen aan ieder persoon, of personen, daarbij betrokken.

17. 1. Ieder beambte door Bevoegdheid om gerech- den Board of Trade aantelijke maatregelen te gesteld overeenkomstig deze nemen en door te zetten wet en ieder beambte van

eenig regeeringsdepartement gedurende den tijd, dat hij bijstand verleent bij de ten uitvoerlegging dezer wet, heeft de bevoegdheid om ter uitvoering van eenige bijzondere of algemeene aanwijzingen van den Board of Trade, gerechtelijke maatregelen overeenkomstig deze wet te nemen en ook een bedrijfsraad is bevoegd zoodanige gerechtelijke maatregelen te nemen in naam van eenigen beambte, aangesteld door den Board of Trade, gedurende den tijd dat deze werkzaam is onder de bevelen van den bedrijfsraad ter uitvoering dezer wet, of in naam van zijn secretaris of van eenigen door hem daartoe gemachtigde beambte.

2. Ieder beambte door den Board of Trade aangesteld overeenkomstig deze wet of ieder beambte van eenig regeeringsdepartement gedurende den tijd, dat hij bijstand verleent bij de ten uitvoerlegging dezer wet en de secretaris van een bedrijfsraad of ieder beambte van een

Sluiten