Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevonden te zijn voor elke overtreding strafbaar met geldboete van ten hoogste 40 shilling.

19. Uitvoeringsbesluiten overeenUitvoeringsbesluiten komstig deze wet vastgesteld aan het Parlement zullen zoo spoedig mogelijk aan voor te leggen. beide Huizen van het Parlement

worden voorgelegd en, indien een van beide Huizen binnen de veertig dagen, volgende op den dag waarop de uitvoeringsbesluiten aan dat Huis zijn voorgelegd, besluit, dat alle of eenige van de uitvoeringsbesluiten vernietigd behoorden te worden, zullen de uitvoeringsbesluiten, vanaf den datum van dat besluit van geen kracht zijn zonder te praejudiciëeren op de geldigheid van al wat in dien tusschentijd dienovereenkomstig gedaan is of op het vaststellen van eenige nieuwe uitvoeringsbesluiten. Indien een of meer van een stel uitvoeringsbesluiten vernietigd zijn, kan de Board of Trade, indien hem zulks goeddunkt, het geheele stel intrekken.

20. 1. Zijne Majesteit is bevoegd Uitwisseling van be- bij Koninklijk Besluit, gehoord voegdheden tusschen de ministers, (Order in Council) regeeringsdeparte- te bepalen, dat alle bevoegdheden menten. uit te oefenen of alle verplichtingen na te komen door den

Board of Trade, overeenkomstig deze wet uit te oefenen of uit te voeren zijn in het algemeen, of in eenige speciale gevallen of groep van gevallen door een Secretaris van Staat en gedurende den tijd, dat een zoodanig Koninklijk Besluit van kracht is, zal deze wet toe te passen zijn alsof, voor zooveel noodig om het Koninklijk Besluit uitwerking te doen hebben, Secretaris van Staat geschreven stond in de plaats van Board of Trade.

2. Ieder Koninklijk Besluit, de ministers gehoord, overeenkomstig deze section, kan gewijzigd of

Sluiten