Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingetrokken worden door ieder later Koninklijk Besluit,

de ministers gehoord.

21. Betaald moeten worden uit

Kosten voor de ten gelden door liet Parlement toe te

uitvoerlegging der staan :

wej_ 1. alle uitgaven tot een bedrag,

goed te keuren door het Ministerie van Financiën (Treasury), welke het gevolg kunnen zijn van het met machtiging of toestemming van den Board of Trade, door bedrijfsraden of hunne commissies ten uitvoerleggen dezer wet; en

2. aan aangestelde leden en secretarissen van bedrijfsraden en aan beambten,, aangesteld door den Board of Trade overeenkomstig deze wet zoodanige vergoeding en onkosten als door het Ministerie van Financiën zullen worden goedgekeurd ; en

3. aan vertegenwoordigende leden van bedrijfs raden en leden (andere dan de aangestelde leden) van district-bedrijfscommissies alle onkosten (met inbegrip van vergoeding voor tijdverlies) tot een bedrag door het Ministerie van Financiën goed te keuren, welke het gevolg kunnen zijn van de uitoefening van

hun ambt als zoodanig ; en

4. alle onkosten tot een bedrag goed te keuren door het Ministerie van Financiën, welke voor den Board of Trade het gevolg kuunen zijn van het doen van navraag of het verschaffen van inlichtingen, of het doen van voorbereidende stappen voor de toepassing van deze wet op eenig bedrijf, waarop de wet niet van toepassing is, met inbegrip van de onkosten op het verkrijgen van een voorloopige verordening of op het bevorderen van de totstandkoming van een wetsontwerp tot bekrachtiging \ an eenige voorloopige verordening, vastgesteld overeenkomstig, of ter uitvoering van de bepalingen dezer wet.

Sluiten