Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwoord van den bewerker.

Aan de voorrede van den schrijver heb ik slechts weinig toe te voegen. Op aangename, populaire wijze wordt in dit boek een hoogst gewichtig onderwerp behandeld, dat tot nogtoe zoo goed als doodgezwegen werd en dat toch zoo uitnemend geschikt is, om aan hem, die belang stelt in de levende natuur, een overzicht te geven van hare ontwikkelingsgeschiedenis, terwijl het tevens in verband staat met de actuëelste vraagstukken van onzen tijd. De schrijver geeft een overzicht van de uitkomsten van dit gedeelte der natuurwetenschap in een vorm, die, hoewel streng wetenschappelijk, toch voor leeken hoogst bevattelijk en in den regel zelfs humoristisch of dichterlijk ingekleed is. Hij vindt daarbij tevens gelegenheid, om aan zijn onderwerp de verhevenste philosophische gezichtspunten vast te knoopen en tegenover vele van de tegenwoordige philosophische geschriften, die hunne kracht slechts schijnen te zoeken in ingewikkelde en onverstaanbare redeneeringen, doet het goed, hier eindelijk ook eens een waren wijsgeer te ontmoeten, die tot den leek weet te spreken in gezonde en natuurlijke taal. De lezer zal zeker uit dit boek meer levenswijsheid putten, dan uit de geleerdste philosophische betoogen.

Bij de Hollandsche bewerking heb ik mij in hoofdzaak aan het oorspronkelijke gehouden, hoewel ik mij niet overal tot eene woordelijke vertaling bepaald heb. Hier en daar heb ik gemeend enkele voorstellingen of uitdrukkingen te moeten wijzigen of door andere te vervangen. Verder scheen het mij wenschelijk toe om, tot beter verstand van sommige wetenschappelijke termen of begrippen, aan het slot van elk hoofdstuk eenige aanteekeningen toe te voegen, die in het oorspronkelijke werk ontbreken.

Zutphen, Mei 1899. A. J. C. SNIJDERS.

Sluiten