Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derbaar blauw, waarin de ziel zich baadt als in een bad van vrede. Zou dit niet een beeld zijn ? Een beeld, hoe al het ruwe van het individu ten slotte toch vlekkeloos versmelt in een gelijkmatig zuiver licht ? En dan de hemel daarboven. Deze hemel, waarin zooveel vurig verlangen, zooveel vertwijfeling en dwaling van de worstelende menschheid begraven ligt, alsof elke ster een grafkruis ware, — deze hemel, die eigenlijk ons allen, sombere gasten der donkere aarde, omsluit als in een graf .... wordt ook hij niet opgelost in datzelfde blauw van vlekkeloos reine heerlijkheid ?

Ik stel mij voor, dat men op zulk eene plaats niet slechts eenzaam kan spreken, alsof alle stormen der wereld zwegen en alsof twee menschenkinderen zoo eenvoudig met de heiligste vragen speelden, als met platte steentjes, die men over het water laat huppelen. Doch ook over het ruwe en wilde in de wereld kan men zoo spreken, alsof alles reeds op het punt ware van opgenomen te worden in de helderheid van dat eeuwige blauw en als zweefde nog slechts een fijn, zilveren wolkje daar voorbij, zooals het, ginds in den nevel wegtrillende, zilveren scheepje

Gij en ik, — wij zijn een paar verstandige menschen, die elkaar begrijpen, niet waar? Laat ons afspreken, dat wij, om met elkaar een eind op den weg der waarheid af te leggen, ons door geen struikgewas en door geene, ook nog zoo dolzinnige, spookgestalten zullen laten afschrikken. Van het blauw tot het blauw. Wat daartusschen ligt, zullen wij goedmoedig en met den humor van eenvoudigen, kinderlijken vrede, medenemen.

Wij willen over de liefde spreken.

Van de liefde in het heelal, voor zoover wij, menschen van dezen tijd, dit heelal, moedig en bescheiden tegelijk, kunnen omvatten. Boven onze hoofden staat een andere tijd, met andere teekens, dan boven den genoemden Minucius Felix uit de oudheid. Toen hij met zijne vrienden aan het strand van Ostia over zijn God sprak, dacht ook hij daarbij aan de liefde. Maar voor hem was de liefde een bovennatuurlijk

Sluiten