Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer nieuwe broeders en zusters duiken op uit den zwarten afgrond om zich te verheffen in de heerlijkheid van de onweerslucht en van het heldere maanlicht — en paar voor paar vereenigt zich in den bedwelmenden maalstroom der ontelbare menigte en, onder alle aandoeningen van zaligheid, welke dit kleine organisme, teer als een bloempje, voor een oogenblik van de meest volkomen bevrijding en harmonie tot aan zijn ondergang verdragen kan, volbrengt het de groote handeling van het nieuwe doel: de bevruchting.

Over de gloeiende akkers, die naar den dauw van het onweer smachten, klinkt opnieuw de dorpsklok ; het is tien uur. Thans heeft de liefdesstorm der insecten zijn toppunt bereikt. Op de oppervlakte van den stroom vormen de opstijgende en wegzinkende elfen witte eilandjes van licht, die onophoudelijk uiteenvloeien en zich telkens weer vernieuwen. Op de wegen langs den oever dwarrelt de wolk als de dichtste jachtsneeuw. Gij zelf wordt, als eenzame wandelaar, op het oogenblik daarin gehuld, zoodat gij u met moeite een weg moet banen. Een boot verdwijnt onder den levenden sluier. Op de treden, die erheen voeren, wemelt het tot vele duimen hoog, laag op laag stort zich in den zwijmel van het vliegen, van de luchtademing, van het samentreffen en van den stormachtig ontketenden, verlammenden wellust, daarop neer.

Maar te midden van de omhoog strevende beweging is ook reeds eene neerdalende te bespeuren. Het eene paar na het andere heeft aan zijne roeping voldaan. Een oogenblik van zaligheid en van levensbloei is voorbij. Nu dwarrelt alles naar beneden als verwelkt gebladerte. Het wijfje werpt de bevruchte eieren in den stroom en sterft als offer, als ware het arme, teere sylphiden-lichaam ten doode toe overstelpt door al te veel geluk, liefde en moedervreugde in de spanne van zulk een enkel kort oogenblik. Ver van haar weggewaaid door het eerste zuchtje uit de onweerswolk, gaat echter ook tegelijk het mannetje te niet, doodelijk getroffen door den bliksemstraal der liefde, die al zijne zinnen op het hoogste

Sluiten