Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eerst nauwkeuriger leeren kennen. Hier werd ook de legende gesponnen van den Kraken 15), die als een eiland uit den afgrond opdook en, weder in de diepte verdwijnende, met zijne geweldige, spinachtige armen de grootste schepen meetrok in het verderf, — de legende, die eindelijk hare verklaring vond in de reusachtige inktvisschen in de afgronden der zee. Hier is telkens weer opnieuw de zeeslang gezien, een monster met golvende manen en afschuwelijke eindelooze kronkelingen, die het groene water van de fjord deden koken — een raadsel, zoo oud en grijs als het bestaan zelf van de zeevarende volken, en toch nog steeds niet volkomen opgehelderd. In de afgronden van deze zee, daar, waar op eenigen afstand van de rotsachtige kust de bodem plotseling steil afdaalt tot een duizelingwekkend dal, alsof de oceaan wegzinkt in een dieperen oceaan, die dichter bij het middelpunt der aarde gelegen is, woont de wortelhaarster 16), — met zijne gevederde kroon op den slanken, in den zeebodem wortelenden stengel, aan eene wonderbare lelie van den bonten koraalbodem gelijk, doch in werkelijkheid een dier, vreemd aan onzen tijd, een éénzame achterblijver uit de blauwe, wondervolle zee der krijtperiode, toen de reusachtige zeeleliën in de diepte wiegelden als flonkerende palmwouden en aan de afzichtelijke kruipende dieren uit dien tijd eene schuilplaats boden, zooals tegenwoordig de Indische jungels aan den koningstijger

Zou één van die wonderen der zee thans weer het strand naderen ?

De schemering doet hare koele kleurschakeeringen over de zee nederdalen. Maar uit de wateren zelf glinstert nu een tooverachtig licht, dat van den hoogen zeespiegel naar de oude granietkust schijnt voort te glijden. Het schijnsel teekent zich boven in de lucht af, men ziet het, hoog in de nevelen, als zilver naderen. Op dergelijke wijze, doch veel grootscher, vertoont zich aan het oog van den poolreiziger reeds van verre aan den hemel, als ijsblik, de nabijheid der voorwaarts dringende kristalmassa's, die hem den weg zul-

2*

Sluiten