Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den stoot gegeven hebben. Het ééncellige schepsel op den laagsten trap, dat nog aan gene zijde van plant en dier staat, zooals de bacterie, plant zich voort door verdeeling, elk deel wordt een nieuw individu. Maar deze primitieve methode wordt verlaten bij de voorwaarts strevende ontwikkeling der organismen, —• zij was reeds in den oertijd door de meeste planten en dieren verlaten. Als de Indische sage gelijk had en de eerste mensch door den warmen kus van het gouden godsoog 22) ontloken ware uit eene rooskleurige Lotusbloem 23) van den heiligen Ganges, dan had hij van deze bloem reeds de tweeslachtigheid moeten erven. Alleen zijn bij deze waterroos de beide soorten van geslachtswerktuigen 24) nog in é é n e bloem vereenigd. Maar toch wordt voor de bevruchting vereischt, dat de vrouwelijke stempel het stuifmeel ontvangt uit eene tweede bloem, zoodat toch ook hier de werkelijke bevruchting slechts tot stand komt door een tweevoudig leven, door de krachten van twee verschillende individu's.

In werkelijkheid is de mensch geen kind van de plant hoe welluidend die legende ook klinken moge. Hij is uit het dier ontsproten. Zelfs die eenvoudigste vorm van de tweevoudige geslachtsliefde, zooals de Lotusbloem die nog vertoont, werd in het rijk der hoogere dieren reeds vroeg, bij de gewervelde dieren reeds door de visschen verlaten, ten gunste van eene volkomen scheiding in man en vrouw, die elk slechts hun eigen geslachtshelft vertegenwoordigen, met mannelijke en vrouwelijke organen, mannelijke en vrouwelijke gewaarwordingen. Van den visch af naar boven heeft geen terugkeer meer tot beneden dit onveranderlijke grondbeginsel plaats gehad. De amphibie erfde het van den visch, het kruipende dier van de amphibie, het zoogdier van het kruipende dier. In de opstijgende reeks der zoogdieren was het de aap, die zijne tweeslachtigheid op den mensch overbracht. Als man en vrouw treedt de mensch op in de geschiedenis en reeds de wilde oermensch, die jacht maakte op den mammoet, den holenbeer en den reuzenluiaard,

Sluiten