Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dwaalde terug over anderhalf maal duizend jaren. Hij bleef rusten op den oostelijksten hoek der Middellandsche zee, — daar, waar zich eene kleine, smalle landstrook tusschen de zee en de woestijn inschuift. Het is de zee, over welke de Phoeniciërs indertijd het goud der beschaving naar het Westen verscheept hebben. De woestijn, over wier witte vlakte nog vroeger, in den aanvang van elke overlevering, de eerste cultuurvolken uit het Oosten, als schimmen uit het onbekende, opgestegen zijn.

En in dat land ontdekte die blik een heuvel, met groene palmen bedekt, boven een glinsterend blauw meer.. Op den heuvel verkondigde een éénzaam denker, uit de diepte zijns harten, aan de versaagde menigte het evangelie van het ontwaken der menschenliefde. En van toen af was het woord in de wereld geworpen en kon niet meer sterven. En hoewel de wereld reeds duizend jaren vóór Christus in al hare diepten zwanger ging van dit denkbeeld, zoo vlamde het nu plotseling op en brandde verder voort over de volken, zooals één dier geheimzinnige bronnen van aardgas, de zoogenaamde „eeuwige vuren" van Bakoe, die gedurende onheugelijke tijden onzichtbaar uit de aarde kunnen opstijgen, totdat de hand van één mensch, wellicht van een kind, er een vonk in werpt en dan het vuur ontsteekt tot een brand, die nogmaals eeuwigheden duurt ....

Voor de tijdgenooten zelf scheen het woord, de electrische vonk, die het vuur ontstak, dat uit de duisternis plotseling dit onvergelijkelijke licht deed opgaan, zoo overweldigend groot, dat hun de aarde daartoe te klein scheen en voor hen schoot de bliksemstraal der menschenliefde uit eene donkere wolk aan gene zijde van al het aardsche, uit eene andere, tot dusver onbekende wereld, buiten de gansche ontwikkeling der menschheid. De liefde tot de menschheid mocht geen deel hebben aan de geslachtsliefde, zij zou geen knop zijn, doch een meteoorsteen, die, als een vreemd element, in de zaden der aardsche liefde viel.

Toch zijn ook de wonderen der werkelijkheid, de wonderen

3 *

Sluiten