Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen de menschheid in eene vrouwengedaante. Hij schiep zich de Madonna. Met het, door liefde verheerlijkte, aangezicht van dit kind schiep hij zich in zijne verbeelding de liefde, kloppend tot in het werkelijke hart der wereld. Alle geheimen van hemel en aarde waren in haar schoot verborgen. Zij werd een zinnebeeld van de wereld. En van de verlossing der wereld tevens.

Eene nieuwe ontzaglijke wereldreis van de menschheid doet zich aan uw oog voor. En de liefde trekt daarin rond als een rustelooze Ahasvérus 30). De liefde werd geloof, de liefde werd godsdienst. Eerst naakt en ruw en wild, — dan ook hier steeds meer en meer in de stille loutering van bloed tot geest.

Wisselende beelden flikkeren uwen geest voorbij. Daar ziet gij de tempelparken van Hiërapolis 31), met de zinnebeelden van de productiviteit der goden; daar is de tempel van Astarte 32), gewijd aan de Isis, de almoeder Natuur, uit wier schoot eeuwig opnieuw de wereld geboren wordt. In Eieusis 33) wordt de vruchtbaarheid een mysterie, de onaanzienlijke korenaar wordt een heilig wonder, dat de verlossing brengt aan de geloovigen. Dan verschijnt Christus op het wereldtooneel. De bovengenoemde, ideale hoogere ontwikkeling der eenvoudige geslachtsliefde, die de sociale verlossing door gemeenschappelijken, geestelijk verheven arbeid der liefde, ten doel heeft, verkrijgt plotseling eene geweldige kracht. En zij verschijnt in een vorm, die den dienst van de louter geslachtelijke liefde, van de vrouw dreigt te vernietigen. En toch weet zij zich weer te herstellen. Uit de bonte zuilbrokken van het, door den warmen adem der voortplanting en wording doordrongen, heiligdom der almoeder Isis groeit de Mariakerk op, met de kleine gouden sterren in het kuische blauw. En het is alweder hetzelfde, maar in oneindige teederheid, van het tot geest verheven ideaal ontwikkeld. Niet slechts de bedwelming van de voortplanting, de zalige smart der moederweelde : ook het reine der maagd, der eerste ontluikende liefde wordt nu verheerlijkt tot in het oneindige, wereldomvattende.

Sluiten