is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der liefde in de natuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ons staan, zullen wij ons tevens fabelachtig vergroot voorstellen.

Uw blik gaat verloren in een verbazend groot gewelf, uit welks achterste open schacht iets zonderlings naar u toe wentelt. Een groote glinsterende bol, die zelf geen licht geeft, doch door onzen kunstmatigen dag door en door helder verlicht wordt. De bol zweeft eigenlijk niet vrij in de ruimte, zooals eene ster aan het hemelgewelf, die door de zwaartekracht in de wereldruimte in evenwicht gehouden wordt, doch hij schijnt in de schacht naar beneden geschoven te worden. En, terwijl gij scherper toeziet, bemerkt gij, dat deze elastische bol over den bodem van de schacht, als op een reusachtig korenveld, door de, als 't ware door den dauw bevochtigde, aren gedragen en over de zachte golven van deze arenzee langzaam voortbewogen wordt.

Terwijl de bol zoo naar ons toerolt, staat de doorzichtigheid van zijne oppervlakte ons toe om een blik te slaan op zekere toestanden van zijn inwendige. Zijne buitenste laag doet zich volkomen glasachtig doorschijnend voor, als een horlogeglas, kleurloos, doch daarbij tamelijk dik. De eenige structuur, die wij in dit omhulsel meenen te kunnen waarnemen, is eene soort van fijne kanalen op doorschijnende plaatsen van den rand, welke dwars door den kogelmantel geboord zijn en eene open gemeenschap tusschen de omringende vrije lucht en het inwendige van den bol schijnen te vormen.

Dit inwendige, de hoofdmassa van den geheelen bol en scherp afgescheiden van den glasachtigen omtrek, glinstert met eene lichtgele tint. De bedoelde kanalen zetten zich daarin niet voort. Doch er blinken eene menigte, onregelmatig verspreide, vastere lichaampjes in, waartusschen de meer doorzichtige grondmassa, als eene taaie vloeistof, heendringt en ze met elkaar verbindt. En op eene plaats, die vrij nauwkeurig in het middelpunt gelegen is, teekent zich in de geheele massa nog eene kern af, als een tweede, nog meer naar binnen gelegen, bol, die helderder is dan de geelachtige

4 *