Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooten bol voortkwamen, zonder daarvan echter geheel gescheiden te worden, van deze losgemaakt, zooals de maan, die als een bol om onze aarde wentelt en waarvan men insgelijks aanneemt, dat zij zich, als een knop, lichamelijk van den grooten aardbol heeft afgescheiden, zonder zich echter aan den invloed der aantrekkingskracht der aarde geheel te kunnen ontrukken ?

Niets van dat alles.

Wij hebben, zelfs ook in de koenste vlucht onzer phantasie, de aarde niet verlaten. Wij zijn zelfs op hare bewoonde oppervlakte gebleven. Dicht in het gewemel der menschen. Van deze menschen hebben wij er ons één uitgegrepen. Een vrouwelijk mensch, gezond en volwassen. En wij hebben eenvoudig een blik geworpen tot in het binnenste van zekere organen van dit vrouwelijk lichaam, — en dat wel, terwijl het lichaam in normalen toestand „leefde" en deze organen juist eene merkwaardige werkzaamheid vertoonden. Hoe wij tot die waarneming kwamen, doet minder ter zake. Wellicht zal men in de naderende eeuw nog éénmaal de toestellen uitvinden, die daartoe kunnen dienen, iets dergelijks als de Röntgenstralen, waarmede men het geheele menschelijke lichaam in zijne volle levenswerking zal kunnen „doorzien" en waardoor wij wellicht eene getrouwe afbeelding, ook van alle fijnste inwendige deelen, op een wit scherm daarbuiten zullen kunnen projecteeren en tegelijk deze deelen en hunne bewegingen bij eene ontzaglijke vergrooting zullen kunnen waarnemen. Maar hetzij dit alles nu éénmaal inderdaad mogelijk zal zijn of niet: voor ons heeft voorloopig de phantasie die rol vervuld. Zij heeft voor ons alles, zooals wij dit wenschten, vergroot en verlicht.

Het mysterie, dat wij reeds bijgewoond hebben, zonder dat het nog ten einde schijnt te zijn, bestond in processen in en aan een menschelijk e i bij de vrouw, kort of onmiddellijk vóór de bevruchting van dit ei door de mannelijke voortplantingsorganen.

Ten behoeve van de voortplanting brengt de vrouw

Sluiten