Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af en leg het onder een goed microscoop. Dan zult gij iets dergelijks waarnemen als bij den werkelijken huismuur. Natuurlijk bestaat deze darmwand niet uit metselsteenen. Maar hij bestaat toch ook uit zekere kleine bouwfragmenten, die, in het klein, in allen ernst ongeveer als uiterst kleine steentjes stuk voor stuk op elkaar bevestigd zijn en waaruit de geheele darm onmiddellijk samengesteld is, evenals de massieve muur uit die metselsteenen. Het voornaamste verschil is, afgezien van de microscopische afmetingen, daarin gelegen, dat deze bouwfragmenten van den darm geen harde, steenachtige deelen zijn, doch gewoonlijk weeke klompjes van eene hoogst eigenaardige massa. De darm is inderdaad een deel, eene „kamer" van een levend organisme, — van een dier, van een hond. Ook hij „leeft", zoolang de geheele hond leeft. Het leven van dezen hond is echter, zooals alle leven op aarde, gebonden aan eene bepaalde natuurstof van hoogst merkwaardige chemische samenstelling. Elke „bouwsteen" van den darm komt overeen met een klompje van zulke levensstof. Uit een onnoemelijk aantal van deze klompjes is de darm samengesteld, daarvan is zijn „leven" afhankelijk. Zij vormen echter niet slechts eenvoudig zijne wanden, doch zijn tevens (en daarin is een groot onderscheid gelegen met den steenen muur) de onmisbare voorwaarde voor alle processen, die erin plaats hebben.

Neem nu eene andere „kamer" van het levende huis, genaamd hond, bijvoorbeeld : de long. Bekijk een stuk long onder den microscoop. In de long hebben weer geheel andere dingen plaats, in het belang van de gezamenlijke huishouding van het hondenlichaam, dan in den darm. En toch : evenals in ons echte huis dezelfde metselsteen den salonmuur en den keukenmuur samenstelt, zoo is hier ook de wand van de long, evenzeer op de wijze van metselsteenen, opgebouwd uit geheel overeenkomstige, ja in het wezen der zaak gelijke, levende stofdeeltjes, als wij ze bij den darm vonden. Het is waar: hunne rol is hier in de long eene gansch andere dan in den darm. Doch dit doet niets af aan

Sluiten